ADETKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A www.ferfikezegyorara.hu ezermester, lakásszervíz szolgáltatásokat nyújtó weboldal természetes személyek személyes adatainak kezelésére vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatója.
Adatkezelő neve: Sári László ev
Verziószám:         1.0
Érvényes:             2015.08.01-től

Naih szám:            NAIH-137087/2018

Jelen Adatkezelési tájékoztató azzal a céllal készült, hogy tájékoztatást nyújtson azon természetes személyek részére, akik adatait Adatkezelő kezeli.

Az adatkezeléssel kapcsolatos általános információk
Az adatkezelés céljainál az adatkezelő személy személyes adatokat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés megfelel az adatkezelés céljának.
Az adatkezelő a személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.
Az adatkezelő az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét naprakészségét, és biztosítja, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Adatfeldolgozókkal kapcsolatos általános információk

Az adatkezelő egyes adatkezelési feladatok során (például a tárhelyszolgáltató szerverén történő adatok tárolásához) adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az adatkezelő határozza meg.

Az érintett jogai.

  1. Kérelmezheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, személyes adatainak (a kötelező adatkezelés kivételével) a törlését vagy zárolását.
    Az Adatkezelő a személyes adatok törlését, zárolását, helyesbítését haladéktalanul, de legkésőbb 25 napon belül teljesíti. Az adatkezelő a helyesbítésről, a törlésről vagy zárolásról értesíti az érintettet. Az értesítés mellőzhető, ha az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
    Ha Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.Adatkezelőnek küldendő kérelem az alábbi elérhetőségeken lehetséges:
    Postai úton:         Sári László Kft. 1201 Budapest, Vágóhíd u. 18-26. 5. ép. fsz.1.
    Emailen:              ferfikez@gmail.com

Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 15 napon belül írásban tájékoztatja az érintettet kérelmének tárgyával kapcsolatban.

  1. Tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

Az érintett írásos nyilatkozat formájában tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen:
– ha a személyes adatainak kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

3. Sérelmi díjat követelhet
Ha Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett Adatkezelőtől sérelmi díjat követelhet.
Ha Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
Adatbiztonság

Adatkezelő az adatkezelési feladatokat úgy tervezte meg és úgy végzi, hogy az Info törvény és az adatkezelésre vonatkozó előírások alkalmazása alapján biztosítja az érintettek adatainak védelmét.

Adatkezelési célok

– Hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis

Adatkezelő neve: Sári László

Címe:                   1201 Budapest, Vágóhíd u. 18-26. 5. ép. fsz.1.

Adószáma:                    69103962-2-43

Adatkezelő kapcsolattartója:           Várhelyi Ágnes

Telefonszáma:                                  +36-20-572-1788

Email:                                              ferfikez@gmail.com

Tényleges adatkezelés, webhely:      www.ferfikezegyorara.hu

Az adatkezelés célja: Hírlevelek küldése céljából kezelt adatbázis
Adatkezelés célja: Gazdasági reklámot is tartalmazó email hírlevelek küldése olyan érdeklődők részére, akik hírlevelet kértek.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása. – 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja
Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja

Az adatfeldolgozás 

Tárhelyszolgáltató neve: Domaintank Kft.

Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Szerverszolgáltatás

Az adatfeldolgozás helye: www.domaintank.hu

email címe: ugyfelszolgalat@domaintank.hu

Adószáma: 23753967-2-13

Az adatfeldolgozó címe: 2120 Dunakeszi, Kadosa Pál u. 3

Adatfeldolgozási technológia: információs technológia

Adatkezelő által kezelt személyes adatok

Név, email cím, feliratkozás időpontja, IP cím. A feliratkozás időpontját és az IP címet a webszerver automatikusan feljegyzi, azt nem kell megadni.

Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó természetes személyek
Az adatkezelési nyilvántartási száma: folyamatban van.

NAIH Engedély kérelem benyújtási időpontja: 2018.01.11
Weboldalon történő regisztrációhoz kapcsolódó adatbázis kezelése

Adatkezelő
Adatkezelő neve:  Sári László

Címe:                   1201 Budapest, Vágóhíd u. 18-26. 5. ép. fsz.1.

Adószáma:                  69103962-2-43

Adatkezelő kapcsolattartója: Várhelyi Ágnes

Telefonszáma:      +36-20-572-1788

Email:                  ferfikez@gmail.com

Tényleges adatkezelés, webhely: www.ferfikezegyorara.hu

Az adatkezelés célja: a weboldalon történő regisztráció,
melynek eredménye a tagsági viszony létrehozása, a regisztráló személy weboldalon keresztül történő tevékenységének követhetősége, a szolgáltatások igénybevételekor a vásárlási folyamat egyszerűsítése érdekében.

Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása. – 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja
Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja

és a törvény rendelkezése alapján az érintett hozzájárulása nélküli adatkezelés tekintetében az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése, illetve a számviteli bizonylatok tárolása esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.

Az adatkezelés jogalapjának megnevezése: Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése, valamint a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése
Adatfeldolgozás 

Tárhelyszolgáltató neve: DomainTank  Kft.

Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Szerverszolgáltatás

Az adatfeldolgozás helye:

email címe: ugyfelszolgalat@domaintank.hu

Adószáma: 23753967-2-13

Az adatfeldolgozó címe: 2120 Dunakeszi Kadosa Pál u. 3

Adatfeldolgozási technológia: információs technológia

Adatkezelő által kezelt személyes adatok

Név, email cím, feliratkozás időpontja, IP cím. A feliratkozás időpontját és az IP címet a webszerver automatikusan feljegyzi, azt nem kell megadni.

Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel

Az érintettek köre: A weboldalon regisztráló természetes személyek
Az adatkezelési nyilvántartási száma: folyamatban van.

NAIH Engedély kérelem benyújtási időpontja: 2018.01.11

Hírlevélküldő szolgáltató: SalesAutopilot Kft.

Kapcsolattartó: Knauth György
Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Technikai háttér biztosítása

Az adatfeldolgozás helye: 1089 Budapest Golgota u. 3.

email címe: info@marketingszoftverek.hu

Az adatfeldolgozó címe: 1089 Budapest Golgota u. 3.

Adatfeldolgozási technológia: információs technológia

Adatkezelő által kezelt személyes adatok

Név, email cím, feliratkozás időpontja, IP cím. A feliratkozás időpontját és az IP címet a webszerver automatikusan feljegyzi, azt nem kell megadni.

Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel

Az érintettek köre: A weboldalon regisztráló természetes személyek
Az adatkezelési nyilvántartási száma: folyamatban van.

NAIH Engedély kérelem benyújtási időpontja: 2018.01.11.

Számlázás:

Számlázó szoftver szolgáltató
Adatfeldolgozó neve: KBOSS.hu Kft.

Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: szamlazz.hu számlázó szoftver biztosítása
Az adatfeldolgozó címe: 2000 Szentendre, Táltos utca 22/b.

Telefonszám:   +36 30 35 44 789 (automata tájékoztatás)
E-mail cím: info@szamlazz.hu
Adatfeldolgozás helye (webhely vagy cím): szamlazz.hu
Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel

Az érintett által megadott adatok elengedhetetlenül szükségesek az adatkezelés megkezdéséhez. Ezen adatokat az adatkezelő jogszabály alapján, az érintett hozzájárulása nélkül kezelhet, tekintve, hogy ezen adatok a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.
Az adatok kezelésének időtartama:

– Az adatkezelő a kezelt személyes adatokat a szerződés létrejöttének elmaradása, a szerződés megszűnése, valamint a számlázást követően törli. A szerződés regisztrált igénybe vevők (tagok) esetében a tagság megszűnésével szűnik meg. Az adatkezelő a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésében meghatározott, a bizonylatok keletkezésének évét követő 5 évig tárolja.
– Adatkezelés időtartama: A szerződés elmaradása esetén azonnal-, szerződés létrejöttekor annak teljesítéséig-, illetve regisztrált igénybe vevők (tagok) esetében a tagság megszűnésekor töröljük az a személyes adatokat. A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.
– Az adatok forrása: Közvetlenül az érintettől felvett
Érintettek köre: természetes személyek, akik a webáruházban vásárolnak.

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: az adatokhoz az adatkezelő vezető tisztségviselői férnek hozzá.
Az adatkezelési nyilvántartási száma: nem bejelentés köteles. Amennyiben a webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis-kezelés pusztán a termék megvásárlásához szorosan kapcsolódva jelenik meg – például számlázás, kézbesítés, szállítás, az adatkezelést nem kell bejelenteni az adatvédelmi nyilvántartásba.